NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN ĐẾN ĐẠO SƯ

LỜI CẦU NGUYỆN ĐẾN TỔ DUDJOM LINGPA

Tinh túy chân chính của Tam Bảo không vơi cạn,

Hiện thân thù thắng của vô biên tam thân Phật,

Pháp vương của tam giới, đạo sư Đại Viên Mãn,

Trước Tôn giả Dud-jom Ling-pa, con cầu khẩn!

Om mani padme hum!

Write first comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.